มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

แผนงาน/โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสังคม

ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (บุหรี่ สุรา)
 
1.โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ภาคอีสาน
2.โครงการวิจัยการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงการดูแลและลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของประชากรอายุ 55 ปีขึ้นไป ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3.โครงการวิจัยการพัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายผกาละออในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนและผู้ติดสุรา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
^